Om vår förening

Föreningen

Bevara sommarstaden

Årsta Havsbad

Om vår förening

 

Vi är en ideell förening som startade som ett upprop och en arbetsgrupp år 2004. Men för att få bättre möjligheter att både bjudas in och att föra talan i olika sammanhang beslöt vi att bilda en förening i augusti 2007.

Vi beslöt också att inte ha en medlemsavgift för att slippa en arbetskrävande förenings-bokföring.Pengar till kostnader för utskick och kopieringar samlas frivilligt in på våra möten.


Alternativa VA-system

Vi tänker på miljön och har velat  hitta lösningar som förhindrar spridning av medicinrester, lösningar som är energisnål, och som bygger på lokal återanvändning så mycket som möjligt.


Inför beslut om detaljplan och VA undersökte vi olika alternativ i form av VA-system som skulle vara mindre, billigare och mer miljövänliga. Länkar till dem har du här nedan.

Tyvärr har kommunen varit helt ointresserad av dessa tankar.

Föreningens stadgar


§ 1 Föreningens namn

Den ideella föreningens namn är: Bevara sommarstaden Årsta Havsbad, med säte i Årsta Havsbad, Haninge kommun.


§ 2 Ändamål

1. Föreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden förening

2. Föreningen har till ändamål att främja medlemmars möjligheter att dels bevara Årsta Havsbads kulturhistoriskt värdefulla helhetsmiljö med dess unika karaktär av sommarstad och att dels uppfylla ställda miljökrav.

3. Verksamheten syftar till kontakter gentemot politiker, organisationer, myndigheter m.m. för att bevara sommarstaden Årsta Havsbad.

4. Föreningen skall aktivt förse medlemmar med information, som främjar verksamheten.

5. Föreningen skall aktivt verka för att finna lokala lösningar för nuvarande och kommande miljöfrågor i Årsta Havsbad.


§ 3 Organisation

Föreningen utövar sin verksamhet enligt följande:

Årsmöte, medlemsmöte, per elektronisk post, affischering, styrelse och revisorer.


§ 4 Medlemskap

1. Medlemskap kan beviljas enskilda personer, vilka ansluter sig till föreningens målsättning.

2. Medlem skall vara fastighetsägare, stugägare eller familjemedlem av hushåll i Årsta Havsbad.

3. Medlemsavgift erlägges frivilligt till föreningen i enlighet med årsmötes beslut.


§ 5 Medlemsmöte

1. Medlemsmöte är föreningens högsta beslutande organ. Medlemsmöte sammanträder minst 1 ggr pr år, som årsmöte, på tid och plats som styrelsen bestämmer eller extra medlemsmöte eller per e-post. Årsmötet skall äga rum före september månads utgång.

2. Varje enskild ansluten person har rösträtt och kan utövas enbart av närvarande medlem (kan även utövas med fullmakt).

3. Röstning sker med enkel majoritet. Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

4. Medlemsmöte behandlar av styrelsen väckta förslag. Därutöver äger medlem rätt att genom motion väcka förslag. Sådan motion skall vara styrelsen tillhanda för beredning senast fyra veckor före ordinarie medlems- eller årsmötes sammanträde.

5. Kallelse till medlemsmöte skall utfärdas av styrelsen och vara ansluten medlem tillhanda senast två veckor före sammanträdet, kallelse sker via affischering på anslagstavlor i Årsta Havsbad och per e-post.

6. Medlemmar kallas till extra medlemsmöte för behandling av särskilda frågor, om styrelsen så beslutar eller om en tredjedel av anslutna medlemmar så begär. Kallelse till extra medlemsmöte sker senast två veckor före sammanträdet.

7. Obligatoriska punkter att ta upp på ordinarie årsmöte:

• Fråga om kallelse skett i behörig ordning

• Val av mötesfunktionärer: ordförande, sekreterare, justeringsmän tillika

• Fastställande av dagordning

• Behandling av Verksamhets- och Revisionsberättelse

• Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

• Fastställande av medlemsavgift

• Val av ordförande, ledamöter, suppleanter, revisor

• Fråga om val av valberedning

• Behandling av styrelsens förslag och stadgeenligt väckta motioner

• Övriga frågor

• Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt

• För alla beslut utom i fråga om stadgeändring och upplösning gäller enkel rösträknare majoritet.


§ 6 Styrelse

Styrelsen väljs på två år. Halva antalet utses dock första gången för ett år.

Styrelsen är mellan medlemsmöten högsta beslutande organ

Styrelsen består av utöver ordförande, kassör och sekreterare av minst 2 ordinarie ledamöter och minst 2 suppleanter. Ordföranden kallar till styrelsesammanträden.

Styrelsen utser firmatecknare, två personer, som gemensamt tecknar firma.

Styrelsen kan delegera ärenden till ledamöter.


§ 7 Räkenskaper - Revision

Föreningens räkenskaper föres per brutet räkenskapsår (1 sept-30 aug) och skall jämte bokslut granskas av på årsmötet utsedd revisor. Revisorn avger berättelse över revisionen senast på årsmötet.


§ 8 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar sker genom beslut av ordinarie årsmöte varvid 2/3 majoritet erfordras.


§ 9 Uteslutning/Utträde

Ansluten medlem som bryter mot dessa stadgar, skadar dess syfte, mål eller inriktning kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av årsmötet. I avvaktan härpå kan styrelsen fatta interimistiskt beslut.


§ 10 Föreningens upplösning

Föreningens upplösning kan ske enbart efter beslut av ordinarie årsmöte, vilket drar 2/3 majoritet. Vid föreningens upplösning överlämnas eventuella tillgångar till av årsmötet beslutat ändamål.

Vill du bli medlem?

Vi hälsar nya medlemmar välkomna!

För medlemsskap kan du vända dig till:

Karin Marcus

karmar@telia.com

070-7760717

Maila också adressändringar, synpunkter och frågor till karmar@telia.com

Möten & medlemskap

  • Föreningen har 1-2 medlemsmöten om året, och ca 10 styrelsemöten om året.
  • Föreningen har ca 140 medlemmar.
  • Det kostar ingenting att vara medlem.
  • Som medlem blir du informerad om mötena via mail och anslagstavlor i Årsta Havsbad.

Copyright © All Rights Reserved