Aktuellt

Föreningen

Bevara sommarstaden

Årsta Havsbad

Aktuellt

Stockholm 2020-01-09


Vi vill informera om att vår styrelsemedlem Bertil Lindborg gick bort 27 december 2019 efter en lång tids sjukdom


Bertil arbetade under sitt yrkesliv som forskningsingenjör. Bertil blev 83 år gammal och lämnar ett stort tomrum efter sig. Han var medlem i vår styrelse under många år och bidrog mycket genom sin kunnighet, noggrannhet och ihärdighet. Bertil var inte den som pratade så mycket men däremot utförde han desto mer. Han berättade dock om barndomsminnen från Årsta Havsbad som var intressant och roligt för oss att höra.


Bertil var ledamot i Årsta Havsbads samfällighetsstyrelse under flera mandatperioder där han bla arbetade i dagvattengruppen, som fick mycket att utreda och utföra i samband med VA-indragningen i ÅH.


Vi tackar dig Bertil för ditt sällskap och ditt arbete i vår styrelse.

Vi kommer att sakna dig.


Styrelsen för Bevara Sommarstaden Årsta HavsbadMedlemsmöte den 1 juli 2018


Totalt deltog 26 medlemmar.


Vi diskuterade i smågrupper på 3-5 personer utifrån frågeställningen” Vad är viktigt att bevara i Årsta Havsbad?”


Grupperna redovisade korta skriftiga synpunkter på Post-it-lappar som sedan sorterades i områden. Synpunkterna prioriterades också genom att var och en fick dela ut 4 röda ”viktighetsmärken”.


Nedan följer områdena med synpunkterna som de bygger på. Ny synpunkt efter varje snedstreck.


GRÖNSKA 10 märken


Bevara badparken/ Behåll badparken intakt/ Behåll grönskan i området/ Bevara träd/ Kontrollera avverkning av träd och buskar/ Observera fällning av t.ex. träd


VÄGAR 13 märken


Behålla grusvägar i möjligaste mån/ Hålla nere hastigheten/ Ge en lantlig känsla/ Bevara grusvägarna/ Asfalt endast vid vissa undantag, t.ex. branta backar/ Bibehålla traditionella staket/ Karaktären på området/ Se över trafiksituationen/ Enkelrikta grusvägarna/ Begränsa hastigheten/ Begränsad bredd och asfaltering på vägarna/ Smala vägar ska bestå/ De små grusvägarna


HUSSTORLEK OCH STIL 25 märken


Utöka inte byggrätterna/ Hålla på nuvarande byggrätt (70 kvm+ takvinkel 22 grader) ej loft/ 70 m2 ska vara högsta storlek även i fortsättningen, självklart måste tomten vara över 700/ Behåll sommarstugekaraktären/ Små hus, inga villor/ Torget som det är/ Max 70 m2, låga envåningshus/ Begränsa antal parkeringsplatser per tomt och storlek/ Årsta Havsbadsstilen vid ombyggnation och för nya byggnader/ Husen max 70/ Viktigt att inte öka 70 kvm


TILL KOMMUNEN 24 märken


Mer dialog/ Kontroller/ Kommunen måste kolla mer att detaljplanen verkligen följs/ Kommunen borde åka till Årsta Havsbad och se hur det ser ut på vissa tomter och se storleken på vissa hus/ Kommunen måste kolla upp byggrätterna/ Information från kommunen om rekommendationer om utseende på hus


VILLKOR 15 märken


Olika kostnader för året runt och sommarboende/Förändringar på sommarstadens villkor/En villastad i smyg/Villaföreningen har talan


ANDAN 2 märken


Dialog mellan grannar/Stödja aktiviteter som främjar samarbete mellan grannar, t.ex. växtbyte/Gemenskap/Bevara föreningar/ Stugägarföreningen


Sammanställt av Karin Marcus 2018-07-22
Stockholm 2015-11-18


SYNPUNKTER ANGÅENDE ”ÖVERSIKTSPLAN 2030” I HANINGE KOMMUN


Vår förening har perspektivet att bevara natur- och kulturmiljön, så mycket som möjligt, i det unika sommarstugeområdet Årsta Havsbad.


På s 50 i texten säger sig Haninge kommun också vilja värna kulturmiljön, men endast ”--- bevara en del av de kulturhistoriska värdena i området.” Vilka värden är man beredd att offra? Vi tycker att tillräckligt mycket är offrat redan.


En ny detaljplan har tagits, där naturmiljön ska värnas genom kommunalt vatten och avlopp. Tyvärr har naturmiljön påverkats genom omfattande sprängningsarbeten. Frågan om reningsverk för avloppsvattnet (f.n. Fors), om områden nära Årsta Havsbad växer, är inte löst.


På s 51 överst resonerar utredningen kring trafikbelastningen vid Årsta brygga och menar att bussarna till bryggan är en störande trafik, vilket vi inte håller med om. Även med förslaget att flytta båttrafiken till Vitså brygga kommer väl bussarna att köra igenom Årsta Havsbad?


Även om det är ca 15 år kvar till 2030 verkar det mycket otroligt att Trafikverket, som just nu bygger ut Årsta brygga, under ca 1 års tid, för dubbelt så stor båtkapacitet och investerar i väntsal med toaletter, vill flytta allt detta.


Enligt texten står att det är attraktivt att bo i Årsta Havsbad. Hur vet kommunen det? På sommaren är de flesta sommarstugorna bebodda, men inte på vintern. Trots att en hel del stugor har permanentstandard, står de tomma.


Vi har ingenting emot att området norr om Årsta Havsbad exploateras, bara Årsta Havsbad får fortsätta att behålla sin småskaliga och charmiga karaktär, både när det gäller vägar och byggnader.


Om man vill bo modernt och rymligt och nära havet, så kan man då bo norr om Årsta Havsbad.


Vi har ingenting emot ökad service och förbättrad kollektivtrafik, men vill inte att Årsta Havsbad ska förvandlas till ett minivillasamhälle av förortskaraktär.


Vi vill inte heller att Årsta Havsbadsvägen blir en genomfartsled för ett nytt bostadsområde i norr.


Vi som valt Årsta Havsbad för den unika sommarstugemiljön och trivs i Årsta Havsbad vill inte bli av med allt det vi tycker är värdefullt.


Vi är glada att kommunen specificerat kulturmiljöer i Haninge som man vill värna om och att Årsta Havsbad är en av dem.


Karin Marcus, ordförande


Stadsbyggnadsförvaltningens svar på vår skrivelse angående VA-avgifter mm. 2015-09-14


Bakgrund

En skrivelse från Föreningen ”Bevara sommarstaden Årsta Havsbad” inkom till stadsbyggnadsnämnden 2015-08-07. Va-avdelningen fick i uppdrag av stadsbyggnadsnämndens ordförande Göran Svensson att besvara skrivelsen.


Föreningen vill med skrivelsen att:


information om, och ritningar för, olika VA-installationer som kan stängas över vintern är lika utförliga som de för permanentbruk.


 • fler typer av vattenmätarinstallationer presenteras


 • schablontaxa för 50 m3 införs


 • taxor för samordnad avstängning/påsättning av dricksvatten tas fram


 • taxor för samordnad nedtagning/uppsättning av vattenmätare tas fram


 • en kalkyl i alla delar för en VA-anläggning med kran på tomten och el-toa/mulltoa/budning samt SMOHF:s insatser tas fram.


VA-avdelningens kommentarer


VA-avdelningen strävar i sitt arbete i Årsta Havsbad efter att ta fram information som ska gälla för alla boende i Årsta Havsbad och att göra den tillgänglig för alla fastighetsägare. VA-avdelningen informerar om hur arbetet med de kommunala ledningarna fortskrider och hur det påverkar de boende i Årsta Havsbad. Vi informerar även om vilket arbete som VA-avdelningen ansvarar för och vilket arbete fastighetsägarna ansvarar för. När det gäller arbete inne på privat mark så är det fastighetsägarens ansvar. De arbeten som fastighetsägaren väljer att utföra på sin fastighet beror bland annat på hur fastighetsägaren önskar använda sin fastighet, standarden på huset, hur markförhållandena ser ut och kanske framförallt fastighetsägarens ekonomi. Det gör att enskilda entreprenörer är bäst lämpade att konsultera för fastighetsägare som vill ha detaljerade ritningar och information om olika produkter. VA-avdelningen kan bara stå till tjänst med generella råd och anvisningar till fastighetsägare och denna information är lika omfattande för permanentboende som för fritidsboende som vill kunna stänga av på vintern. För de som ska ansluta till det kommunala avloppsnätet finns det lite mer information eftersom dessa måste installera en avloppspumpstation som har upphandlats av VA-avdelningen och som är dennes egendom. Dessa fastighetsägare måste därför informeras om hur två specifika pumpstationer ska installeras för att de ska fungera och inte skadas. Däremot så får de ingen extra information om eller ritningar för hur till exempel deras VA-installationer ska kunna stängas av över vinter även om många ur denna


2 (2)


grupp också är intresserade av sådana lösningar. Vi anser dessutom att vi har besvarat dessa frågar genom att vi har haft ett möte med styrelsen för föreningen bevara sommarstaden Årsta Havsbad.


Det finns tre olika typer av vattenmätarinstallationer som VA-avdelningen godkänner. Att det inte finns fler beror på vattenmätarnas utformning och de arbetsmiljöregler som gäller för driftpersonalen. De tre installationsalternativen finns presenterade i det informationsmaterial som finns tillgängligt bland annat på projektets hemsida, i informationsboden som finns ute i Årsta Havsbad samt i den informationsbroschyr som skickades hem till varje fastighetsägare sommaren 2014.


I VA-taxan finns det en schablontaxa för fritidsboende med mätarlöst abonnemang. Den betalas bland annat av abonnenter som är anslutna till kommunala sommarvattennät och dessa betalar för 100 kubikmeter vatten. VA-taxan tar dessutom hänsyn till abonnenter som har en tappkran på tomten genom att dessa bara betalar för vattenrening och inte avloppsvattenrening. Det innebär att en fastighetsägare som betalar ett schablonpris för fritidsboende och som har kommunalt vatten indraget i huset betalar 2845 kr i brukningsavgifter per år enligt 2015-års taxa. Motsvarande pris för en fritidsboende med tappkran på tomten är 1138 kr. Eftersom att det i gängse taxa redan finns ett alternativ för fritidsboende och det i taxan även tas hänsyn till att en abonnent har en tappkran på tomten så anser vi att ekonomisk hänsyn redan tas till fritidsboende med tappkran på tomten även om många med tappkran inte förbrukar 100 kubikmeter på en sommarsäsong.


I förslaget till VA-taxa för 2016 finns följande nya avgifter med för fritidshus i Haninge:

 • Samordnad nedtagning och uppsättning av utvändigt placerade vattenmätare, inklusive avstängning och påsläpp av vattentillförsel vid två tillfällen per år, samt vinterförvaring. Kostnad: 400 kr per år (med moms).


 • Samordnad stängning respektive öppning av servisventil för fritidshus som har mätarlösa abonnemang. Kostnad: 100 kr per år (med moms).


Att sammanställa och presentera andra myndigheters eller aktörers priser och upplägg ser VA-avdelningen inte som sin uppgift. Däremot så finns det sedan vecka 31 en utförlig presentation av brukningsavgifterna som ska betalas till VA-avdelningen. Presentationen är upplagd så att fastighetsägare ska kunna uppskatta hur stora just deras brukningsavgifter kommer att bli utifrån hur de nyttjar Haninge kommuns vatten- och avloppstjänster.


Med vänlig hälsning

Johanna Blomberg

VA-chef

Stadsbyggnadsförvaltningen


TILL HANINGE STADSBYGGNADSNÄMND 2015-08-06


F.k. VA-avdelningen (Johanna Blomberg, Karl-Ossian Frimodt, Maria Rundqvist)


Just nu dras kommunalt VA in i Årsta Havsbad. De drygt 800 fastighetsägarna ska välja olika alternativ för sina behov av VA-lösning. Majoriteten, d.v.s. ca 600 fastigheter används som sommarställen och ca 200 bebos permanent.


I detaljplanen beskrivs att Årsta Havsbad ska bevaras för sitt kulturhistoriska värde och kallas för sommarstad. Många vill fortsätta att ha sin stuga just som sommarstuga, hur många vet ingen, för ingen har frågat.


Det är både viktigt och rimligt att den info som VA-avdelningen ger, beskriver konsekvenser av VA-installationer lika utförligt för vinteravstängning som för permanentbruk.


Det är också viktigt att kostnaderna hålls nere för dem som nu tvingas till VA-anslutning, men vill ha kvar sin oisolerade sommarstuga.


Vi är glada att LTA-systemet tillåter vinteravstängning. Precis som förut måste man självklart tömma allt vatten i sin stuga över vintern.


Vi är också glada att de som vill kan ha kran för dricksvatten på sin tomt (dock inte indraget i huset) och därmed slippa anslutning till avloppsledning, men vi tycker att mängden vatten som kalkyleras för ett schablonabonnemang (100 m3) är orimligt hög. Fördelen med schablonabonnemang är att man slipper ha vattenmätare som måste frostskyddas över vintern. Vi tycker att 50 m3 är rimligare, men fortfarande rejält tilltaget. Det motsvarar drygt 30 tiolitershinkar per dag från maj t.o.m. september och ändå behövs inget vatten till toaspolning.


Vi vill med denna skrivelse att


* information om, och ritningar för, olika VA-installationer som kan stängas av över vintern är lika utförliga som de för permanentbruk


* fler typer av vattenmätarinstallation presenteras


* schablontaxa för 50 m3 införs


* taxor för samordnad avstängning/påsättning av dricksvatten tas fram


* taxor för samordnad nedtagning/uppsättning av vattenmätare tas fram


( Vi är medvetna om att fastighetsägaren kan anordna egen avstängning.)


* en kalkyl i alla delar för en VA-anläggning med kran på tomten och el-toa/mull-toa/budning samt SMOFs (Södertörns miljö och hälsoskyddsförbund) insatser tas fram.


Det är bråttom eftersom ansökningar och val för VA-installation redan har börjat och alla beräknas ansluta sig till hösten 2016.


Enligt uppdrag av föreningens årsmöte 2015-07-26

Föreningen ”Bevara sommarstaden Årsta Havsbad"

Karin Marcus ordf


VA-enhetens svar på Bevararföreningens frågor om LTA vid föreningens besök 2015-07-13, kontrollerade 10 september samt några framtagna uppgifter efter 13/7


1. Två huvudfrågor: Vattenkälla – egen brunn eller kommunalt. Indraget vatten i huset eller tappkran ute på tomten.


2. Från förbindelsepunkten några decimeter utanför tomtgränsen finns ledningar i isolerlåda fram till tomtgränsen, men kan vara upp till en meter in på tomten. Ibland sticker de upp över mark och ibland inte. Fastighetens ledningar skall anslutas intill isolerlådan under mark. Spillvattenledningen (bad-, disk-, tvätt- klosettvatten) förses där med en backventil.


3. Om vattenledningen skall tömmas vintertid skall en avstängnings- och en urtappningsventill (som manövreras över mark) placeras vid anslutningen – alternativt en s.k. sommarhusventil för c:a 6 800 kr. Man tillåts därmed att själv stänga av vattnet utan att köpa tjänsten av kommunen.


4. Ändstoppen på ledningarna som entreprenören lagt in på tomten skall förhindra att smuts och/eller föremål kommer in i ledningen – därför skall ändstoppen sitta kvar fram till att anslutning utförs.


5. Backventilen behöver inte vara lätt åtkomlig, men den skall placeras enligt punkt 1 och därmed vara lätt att lokalisera. Byggnad får inte placeras över anslutningsplatsen.


6. Backventil, eventuell avstängnings- och urtappningsventil skall placeras frostfritt, t.ex. under en isolerskiva om inte värmekabel är framdragen.


7. Kommunen skall fråga entreprenören om värmekabel är dragen i isolerlådan som de har lagt in på tomten. Enligt entreprenören ligger värmekabel och vänder i varje servis.


8. Egenkontroll gäller. Allt skall fotograferas innan återfyllnad av jord - anslutningar och ledningsdragning på tomten - och skickas till kommunen. I kommunens nyhetsbrev april 2015 står bl.a. ”Fotografierna skall visa att backventilen är anlagd i tomtgräns, där de privata och de kommunala ledningarna kopplas ihop, med pilen pekandes uppåt och utåt från fastigheten.” Även anslutning av självfallsledning (inklusive spolbrunn) till LTA-enheten från huset skall fotograferas.


9. Tveksamt att man själv kan tillverka en mätarbrunn – kraven är stora – den skall vara helt tät för utifrån kommande vatten, den skall var öppningsbar uppifrån för att hissa upp vattenmätaren som skall vara ansluten till flexibla slangar. Ansågs vara mycket enklare att placera mätaren i en isolerad låda uppe på marken med frostvakt.


10. LTA-brunnen larmar vid fel och larmtablå bör vara installerad inomhus. Kommunen skall fråga tillverkaren om larmet kan förses med utskick av SMS till mobiltelefon. Enligt Tillverkaren finns anslutning och de säljer också ett GSM-larm – bifogade dessutom en monteringsinstruktion.


11. Ännu inget besked från politikerna angående sänkning till 50 m3 schablonavgift för mätarlöst abonnemang för sommarboende med endast vattenpost på tomten. Något tveksamt om någon driver denna fråga. Föreningen har ställt denna fråga till kommunen i skrivelse 6 augusti.


12. Efter att anslutningsavgiften är betald – faktura kommer i början av 2016 – har alla rätt till bidraget för installation av pumpbrunn – oavsett när brunnen installeras, men med villkor att det är utfört! Betalning efter 2016 ger inte denna rätt.


Kostnader för kommunalt VA

enligt kommunens VA-taxa år 2015


Driftkostnader (inkl. moms)


Fast avgift   750 kr/år


Avgift levererat vatten (inkl. spillvatten)   19,30 kr/m3


Avgift enbart vatten med mätare   7,72 kr/m3


Avgift bostadsenhet   165kr/år


Schablonavgift mätarlöst abonnemang fritidshus 100 m3   1 930 kr/år


Schablonavgift mätarlöst abonnemang permanentboende 200 m3   3 860 kr/år


Ovanstående avgifter för enbart vatten anslutet (inte indraget vatten i huset)  40 %


Ovanstående avgifter för enbart spillvatten anslutet (egen brunn)  60 %


Nedtagning av vattenmätare (för att förhindra frysning vintertid)  400 kr


Uppsättning av vattenmätare (inkluderar påsättning av vattnet)  400 kr


Avstängning av vattentillförsel (åtgärd om fakturan inte betalats)  1 175 kr


Påsläpp av vattentillförsel (åtgärd då fakturan betalats)  1 175 kr

 


Anläggningsavgift inkl. moms (engångskostnader)

(ÅHS ansvarar för dagvattnet - kostnaden ingår i samfällighetsavgiften)


Spillvatten är klosett-, bad-, disk- och tvättvatten. Avlopp är både spillvatten

och dagvatten enligt nationell nomenklatur. Servis är ledningar mellan

huvudledning och förbindelsepunkt. Servis enbart för vatten tillåts inte.

 

Servisledningar   44 625 kr


Förbindelsepunkt   40 000 kr


Avgift per 100 m2 tomtyta   4 160 kr


Lägenhetsavgift (om vatten är indraget i huset)   36 000 kr


Summa: 153 905 kr (800 m2 tomt)

 


Anläggningsavgift inkl. moms med egen brunn och enbart tappställe utomhus:


Avgift för spillvattenanslutning enligt lag:   36 750 kr


Förbindelsepunkt   25 000 kr


Avgift per 100 m2 tomtyta   2 600 kr


Summa: 82 550 kr (800 m2 tomt)

 


Lite övrigt:


Bygganmälan måste lämnas till kommunen före arbetet på egna tomten.


Reduktionen på 14 625 kr för installation av pumpbrunn ska vara kvar till 31/12 2016.


Kommunen tillåter två typer av pumpbrunnar, en isolerad eluppvärmd 1,4 m djup brunn och en oisolerad 2,6 m djup – kan kapas till min. 1,6 m.


När kommunen är klar på aktuell väg (inklusive återställning av vägen) kan fastighetsägaren börja arbetet på egna tomten, inte tidigare av framkomlighetsskäl.


En temperatur på minst +15 grader i våtutrymmen som sagts vara ett försäkringskrav sägs inte stämma. Enligt försäkringsbolag skall rumstemperaturen vara på ”skälig nivå”.


En mätarbrunn (för frostfri placering av vattenmätaren) kan t.ex. kosta 12 000 kr, ha 60 cm diameter och vara från 0,5 till 2,5 m djup. Alternativt kan mätaren placeras i en isolerad uppvärmd låda.

Föreningens styrelse:

 • Ordförande: Karin Marcus, Hopparstigen 7

Ordinarie ledamöter: 

 • Bertil Lindborg, Trollstigen 13
 • Kjell Johansson (kassör), Hopparstigen 7
 • Salan Ahlgren, Fregattvägen 9
 • Carsten Palmaer, Utsiktsvägen 10

Suppleanter:

 • Lars Söderström,

Årsta havsvägen 107

 • Lars Otto Frick, Kolonivägen 18
 • Peter Mårtensson, Årstahavsbadsvägen 42 


Revisor: Birgitta Sundström

Valberedning: Ylva Isberg och Lotta Forssman


Copyright © All Rights Reserved