Aktuellt

Aktuellt


Stockholm 2022-01-16


Kommunens svar angående solceller och sedumtak
Efter att vi i Bevara sommarstaden Årsta havsbad skrivit till Haninge kommun hösten 2021 med några frågor som våra medlemmar undrat över, kom detta svar från kommunens bygglovsavdelning den 8 november 2021:


Hej,Det finns inte något generellt förbud mot solceller i Årsta havsbad men det kan behövas en ansökan om bygglov för att pröva om solceller kan anordnas på tak.För att sammanfatta den andra punktlistan nedan så behövs alltid bygglov för takintegrerade solceller (inte detsamma som utanpåliggande solceller) och sådant bygglov kan inte ges p.g.a. de krav som finns om takmaterial i detaljplanen. Detsamma gäller för sedumtak. Vidare krävs också bygglov (enligt nu rådande rättsläge) för utanpåliggande solceller om byggnadens yttre utseende påverkas avsevärt. Vad som är avsevärt är inte helt enkelt att redogöra för men några kriterier är:

- Hur stor del av taket beläggs?
- Hur beläggs taket med solceller? En sammanhängande rektangulär yta? Eller uppdelat på flera ytor med många hörn?
- Hur iögonfallande blir kontrasten med solceller och befintligt tak? Det blir t.ex. större kontraster ifall svarta solceller läggs på ett rött tegeltak jämfört med ett tak med slätfalsad plåt.
- Hur stor blir påverkan på omgivningen? T.ex. synlighet eller reflexer från solen.Rättslig sammanställning
1. De undantag som infördes i plan- och bygglagen 2018-08-01 om solceller etc. gäller inte Årsta havsbad av flera anledningar. Området anses som ett särskilt kulturhistoriskt värdefullt område men området anses också vara av riksintresse för totalförsvaret, 8 kap. 13 § och 9 kap. 3 c § plan- och bygglagen
2. I bygglovssammanhang finns det två typer av solceller, utanpåliggande som monteras på befintligt tak och sådana som integreras i takkonstruktionen.
3. I detaljplanen för Årsta havsbad anges att takmaterial ska vara svart eller mörkgrå papp, svart eller mörkgrå slätfalsad plåt eller rött lertegel.
4. I detaljplanen anges också att det är utökad lovplikt och att bygglov krävs bl.a. för byte av takmaterial.
5. Integrerade solceller är inte möjliga i området då detaljplanen anger takmaterial ska vara svart eller mörkgrå papp, svart eller mörkgrå slätfalsad plåt eller rött lertegel.
6. Utanpåliggande solceller anses inte innebära takmaterialet byts, prop. 2017/18:197 s. 11. Den generella bestämmelsen om bygglov för byta taktäckningsmaterial i 9 kap. 2 § 3 c plan- och bygglagen är därmed inte tillämplig.
7. Frågan som blir kvar är om solceller innebär att byggnadens yttre påverkas på annat sätt som också kräver bygglov, 9 kap. 2 § 3 c plan- och bygglagen.Det enklaste är att de som i Årsta havsbad önskar få en bedömning från bygglovsavdelningen ifall ett visst förslag att montera solceller på en vissa byggnad är bygglovspliktigt är att kontakta bygglovsavdelningen. I sådant fall maila bilder till bygglov@haninge.se  på husets alla sidor samt en skiss som visar ungefärligt hur solceller avses monteras på vilka delar av byggnadens tak.Vänliga hälsningarMadelene TuressonRådgivande bygglovshandläggareStadsbyggnad/Bygglovsavdelningen136 81 HaningeBesök: Rudsjöterrassen 2Växel: 08-606 70 00Telefon: 08-606 51 03


Stockholm 2020-11-09


KÄRA MEDLEMMAR I FÖRENINGEN BEVARA SOMMARSTADEN ÅRSTA HAVSBAD


Tack för ert förtroende och engagemanginför Årsta Havsbads samfällighets årsmöte 28/10 2020.Många medlemmar trotsade smittrisk och restriktioner och kom till hotellet i Handen.


Vi i styrelsen fick med oss drygt 20 fullmakter och vi har fått många uppskattande ord av er medlemmar efteråt.Tack!Årsmötetvar verkligen annorlunda; annan lokal, gles sittning, bara en representant per fastighet, 170 fullmakteroch därför fyrarösträknare.


Ordförandevalet behövde ingen rösträkning då en helt övervägande majoritet valde sittande ordförande Lars Sjöholm i motsats till valberedningens förslag. Lars, som var den kandidat som vår förening stödde,fick minst 80procent av rösterna vilket vi gläder oss åt. Vår egen styrelsemedlem Salan Ahlgren valdes till suppleant i samfällighetsstyrelsen.


Kontaktuppgifter till medlemmar. När vi ringt runt till medlemmar har vi upptäcktatt våra medlemslistor har många felaktigheter. Vi behöver därför uppdatera dessa. Mejla gärna dina uppgifter(namn, adr på vintern, adr i Årsta Havsbad, tel nr och e-post) till Kjell Johansson, vår kassör, som också sköter vårt medlemsregister; kjelljo@telia.com


Vår förening fortsätter att arbeta för de sommarboendes intressen. Vi slår vakt om Årsta Havsbads unika karaktär och motsätter oss bredare vägar, större byggrätter, hotell i badparken och andra försök att förvandla vårt Årsta Havsbad till villaförort.


Vi behöver bli fler för att få större tyngd hos de myndigheter som bestämmer över Årsta Havsbad. Prata med dina grannar eller andra som du tror har intresse av att bevara Årsta Havsbads natur-och kulturmiljö. Om dina barn övertagit fastigheten, prata med dem om att vi finns.


Medlem blir man genom att mejla mig på karmar@telia.com och det kostar inget att vara medlem.


Årsmöte 2020/2021 Vi hade ju inget årsmöte i somras och vi ser ingen möjlighet att ha ett årsmöte förrän till sommarenoch därför planerar vi ett dubbelt årsmöte till 2021.


Skänk bidrag via swish. Eftersom vi inte har någon medlemsavgift har vi avstått från kostnaden för PG-konto, men den som vill skänka bidrag kan swisha till mig på 070 776 07 17 eftersom det lätt går att redovisa till vår revisor.Vi har omkostnader för hemsida, porto och kontorsmaterial.


ERA UPPSKATTANDE ORD HAR GJORT VÅRT ARBETE MENINGSFULLT. TACK!


Karin Marcus, ordförande


Stockholm 2020-09-25


KÄRA MEDLEMMAR I”BEVARA SOMMARSTADEN ÅRSTA HAVSBAD


V 42 13-15 oktober sker den samordnade avstängningen av VA och hämtning av vattenmätare. Man ska anmäla sitt behov av avstängning till Haninge kommun,VA-avdelningen senast 6 oktober, helst på deras blankett.


Info om detta finns på kommunens hemsida. De informerar inte på något annat sätt, därför skickar vi detta mail.


Vi passar också på att informera om att eldningsveckor är V41 och 42. Det betyder att man får elda samtidigt som man har vattnet kvar nästan två veckor, något vi bett kommunen om.Vi avvaktar fortfarande myndigheternas beslut när det gäller möjligheten att ha årsmöte, både vårt eget och samfällighetens.Ha en fin höst och följ Folkhälsomyndighetens råd!


HälsningarKarin Marcus, ordförande.


Vi är styrelsen

Karin Marcus, ordförande.

Bor på Hopparstigen 7.

"Jag har haft stuga i Årsta Havsbad i 34 år och älskar skärgårdsnaturen."

telefon: 070 776 07 17

e-post: karmar@telia.com


Kjell Johansson, kassör.

Hopparstigen 7. Ägnar mig gärna åt trädgården. 

kjelljo@telia.com


Carsten Palmær, sekreterare.

Kom till Årsta som spädbarn 1947. Bor på Utsiktsvägen 10. Tycker att sommarstugan är ett miljövänligt sätt att leva.

carsten.palmaer@gmail.com

Salan Ahlgren, ledamot,  Bor på Fregattvägen sedan 2011. Tycker om sommarstaden och havet. 

ahlgren.salan@gmail.com


Peter Mårtensson,  suppleant.

Har bott i Årsta Havsbad varje sommar sedan år 1948, då jag föddes. Jag är tredje generation i stugan på Årsta Havsbadsvägen 42.  p.martensson@bredband.net

Catarina Johansson, suppleant. Bor på Östra Parkvägen, sommarboende sedan 2014. Engagerad i samspelet mellan natur och bebyggelse.

cattis48@gmail.com


Lars-Otto Frick, ledamot. Bor på Kolonivägen. Sysslar framför allt med detaljplanen för Årsta Havsbad. 

Frickisberg@gmail.com


Lars Söderström, suppleant,  Årsta Havsbadsvägen. Kom till Årsta Havsbad 1954. Intresserad av detaljplan och byggnadsvård. lars.soderstrom@outlook.com