Aktuellt

Aktuellt

Föreningens ordförande Karin Marcus svar till Sven Gustafsson, kommunstyrelsens ordförande i Haninge, 16 augusti 2023

Läs även vårt första brev per den 21 april samt Sven Gustafsson svar här nedan.


Tack för ditt tydliga och uppriktiga svar på vår skrivelse från 21/4-23. Du skriver i jagform, men vi utgår från att du uttalar dig som representant för ditt parti och den nuvarande kommunstyrelsen.


1. Du skriver att vår förening önskar ”att på något sätt fortsätta med utredningar”. Vi skrev att vi önskar att kommunantikvariens kartläggning av Årsta Havsbads kulturhistoriska värde ska slutföras. Den var till 70 procent genomförd i februari 2022 när den avbröts.


2. Den nu gällande detaljplanen är ingen ”dålig kompromiss” utan en rimlig avvägning mellan olika aspekter på Årsta Havsbads framtid.Tomterna är små och avvägningen mellan bebyggd och obebyggd mark är ytterst känslig för områdets karaktär. Just nu minskar grönskan medan de hårdgjorda ytorna ökar, vilket avsevärt försvårar dagvatteninfiltrationen på de enskilda tomterna. Ökade byggrätter skulle ytterligare förvärra detta, alltså gå tvärtemot de ökande kraven på omställning med större hänsyn till miljön.


3. I vår skrivelse från 21/4 2023 tog vi inte upp närheten till Försvarsmakten i Berga. Men utvecklingen i den del av världen som ligger utanför Haninge kommun skapar problem som inte bara handlar om buller från skjutövningar. Det ökade krigshotet och ett framtida medlemskap i NATO medför att Berga och Vitså kommer att byggas ut avsevärt och övningarna blir fler. Då är sommarboende en lämpligare kategori som varken stör eller störs lika mycket.

Att en kommunpolitiker anser att miljömässiga och kulturella värden väger lätt

i förhållande till potentiella väljares intresse av större byggrätter är beklagligt, men begripligt. Men att i det nya läget i Östersjön satsa på att bygga ut ett anspråkslöst stugområde till permanentbebodd villastad i direkt anslutning till ett framträdande militärt mål är knappast att ta ansvar för Haningebornas framtid.


Vi vill åter påpeka att majoriteten - drygt 70 procent av fastigheterna - bebos av sommarboende. 561 fastigheter är fritidshus och 208 är permanentbostäder, enligt Haninge kommuns egen statistik. Siffran har inte ändrats de senaste två åren, så varifrån får du din information? Din benämning ”sommargäster” på oss sommarboende känns märklig med tanke på att alla Årstabor äger sin fastighet, både hus och tomt. Många av oss har tillbringat den varma årstiden här sedan flera generationer tillbaka. Vi känner oss inte som några gäster och främlingar i den unika miljö vi själva har skapat.


För framtiden önskar vi i första hand att nuvarande detaljplan förlängs.

Om en ny detaljplan ska arbetas fram vill vi som intressegrupp medverka i processen eftersom vi i allra högsta grad berörs.


E.u. för Föreningen Bevara sommarstaden Årsta Havsbad

Karin Marcus

ordförande


Kommunstyrelsens ordförande i Haninge, Sven Gustafssons svar via e-post den 17 juni

Läs även vårt brev här nedan som skickades den 21 april 2023.


Hej Karin Marcus, ordförande i Bevara sommarstaden Årsta Havsbad. Jag ber om ursäkt för att din skrivelse farit på lite irrvägar. Nu har den hamnat rätt.


Vad jag kan utläsa från din skrivelse finns det önskemål att på något sätt fortsätta med utredningar som säkrar upp bevarande av Årsta Havsbad avseende kulturmiljö och byggrätter. Din skrivelse har nu hamnat hos den högst ansvariga politikern i Haninge kommun, som högst troligt kan inordnas under rubriken "vissa politiker" i din skrivelse.


Även om din skrivelse inte direkt innehåller en fråga så kan jag när jag ändå svarar redogöra för min inställning till Årsta Havsbad. Det är en fantastisk plats att bo på och borde vara levande året runt.

Jag anser att detaljplanen blev en synnerligen dålig kompromiss där skattebetalare och invånare i Årsta Havsbad inte i tillräcklig utsträckning fick sina intressen tillgodosedda.


Även om detaljplanen sedan den antagits begränsat möjligheterna för familjer att bosätta sig permanent i området har så ändå skett. Det är ett oerhört attraktivt område trots att det ligger granne med försvarsmakten och inom dess influensområde för buller. Jag förstår att det finns starkt motsatta intressen mellan en del sommargästers och de permanentboende i området.


Jag företräder uppfattningen att de som bor i området har ett betydligt starkare intresse. Detaljplanen kan inte ändras förrän 2030, men jag kommer fortsatt att verka för att invånarna i Årsta havsbad ska kunna fortsätta att bo där och att de som inte kan bo där nu på grund av alldeles för små byggrätter ska kunna ges den möjligheten i framtiden.


Vad gäller kulturmiljön så tror jag inte att det är några problem med att bevara rimliga delar av den och vid behov använda förvanskningsförbud i en ändrad detaljplan. Om jag tolkar det rätt så finns verkar det finnas ett antal fastighetsägare som vill bevara bebyggelsen på sina fastigheter och deras intressen ska naturligtvis tillvaratas om det är möjligt.


Vänliga hälsningar

Sven Gustafsson, kommunstyrelsens ordförande i Haninge

 


TILL HANINGE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2023-04-21


Vi är en ideell förening i Årsta havsbad som heter ”Bevara sommarstaden Årsta
havsbad” och verkar för precis det vi heter.


Vi vill fästa uppmärksamheten på några saker som det är viktigt för er politiker att
känna till och ta ställning till.


Årsta havsbad är en mycket speciell plats med speciell historik. Området skapades i
slutet av 1920-talet som en helhet av Sven Wallander. Han hade en vision att kunna
ge stadsmänniskor med små medel möjlighet till rekreation i naturen. Därför är husen
små, tomterna små och de gemensamma grönytorna stora. Området var så banbrytande att det även väckte uppmärksamhet internationellt. Den nu gällande detaljplanen stödjer bevarandet av den speciella karaktären och det är vi glada för.


Vi vet genom kontakt med kommunantikvarien att en kartläggning och
sammanställning av Årsta havsbads kulturhistoriska värde var till ca 70 % genomförd
i februari 2022, men att den inte blivit slutförd och inte verkar bli det. Det verkar slöseri att
inte fullfölja den och ”kasta bort” det arbete som redan är gjort.


I och med att området fick kommunalt VA infört 2017, antas att alla vill bo där året
runt och därför vill ha större byggytor. För våra medlemmar (ca 130 medlemmar)
stämmer inte detta. Vi vill fortsätta att vara sommarboende, vi vill ha kvar grönskan
och naturen och den kulturhistoriska småskaliga byggnationen.
Enligt Haninge kommuns egen statistik är majoriteten av fastigheterna bebodda med
sommarboende. Det stämmer inte, som vissa kommunpolitiker påstår, att alla vill bo
heltid i Årsta havsbad och måste ha större boyta.


Vi är inte emot utveckling men vi är emot förstörelse av natur- och kulturvärden.


Det fanns långt gångna planer på att riva och renovera hela Gamla stan i början på
1900-talet, men tack och lov skedde inte det. Idag är det den mest attraktiva delen i
Stockholm.
Man rev Klarakvarteren i mitten på 1900-talet och byggde t ex ett parkeringshus, som
redan är rivet. Många tycker idag att det var ”rivningsraseri” i Klarakvarteren och
beklagar att det skedde.


Låt inte Årsta havsbad bli så exploaterat och förändrat så att den speciella karaktären
försvinner. Fullfölj kartläggningen av Årsta havsbads kulturhistoriska värde. När en
ny detaljplan ska göras, värna då fortfarande om Årsta havsbads särart.
Årsta havsbad är en pärla.


Karin Marcus, ordförande i Föreningen bevara sommarstaden Årsta havsbadStockholm 2022-01-16


Kommunens svar angående solceller och sedumtak
Efter att vi i Bevara sommarstaden Årsta havsbad skrivit till Haninge kommun hösten 2021 med några frågor som våra medlemmar undrat över, kom detta svar från kommunens bygglovsavdelning den 8 november 2021:


Hej,Det finns inte något generellt förbud mot solceller i Årsta havsbad men det kan behövas en ansökan om bygglov för att pröva om solceller kan anordnas på tak.För att sammanfatta den andra punktlistan nedan så behövs alltid bygglov för takintegrerade solceller (inte detsamma som utanpåliggande solceller) och sådant bygglov kan inte ges p.g.a. de krav som finns om takmaterial i detaljplanen. Detsamma gäller för sedumtak. Vidare krävs också bygglov (enligt nu rådande rättsläge) för utanpåliggande solceller om byggnadens yttre utseende påverkas avsevärt. Vad som är avsevärt är inte helt enkelt att redogöra för men några kriterier är:

- Hur stor del av taket beläggs?
- Hur beläggs taket med solceller? En sammanhängande rektangulär yta? Eller uppdelat på flera ytor med många hörn?
- Hur iögonfallande blir kontrasten med solceller och befintligt tak? Det blir t.ex. större kontraster ifall svarta solceller läggs på ett rött tegeltak jämfört med ett tak med slätfalsad plåt.
- Hur stor blir påverkan på omgivningen? T.ex. synlighet eller reflexer från solen.Rättslig sammanställning
1. De undantag som infördes i plan- och bygglagen 2018-08-01 om solceller etc. gäller inte Årsta havsbad av flera anledningar. Området anses som ett särskilt kulturhistoriskt värdefullt område men området anses också vara av riksintresse för totalförsvaret, 8 kap. 13 § och 9 kap. 3 c § plan- och bygglagen
2. I bygglovssammanhang finns det två typer av solceller, utanpåliggande som monteras på befintligt tak och sådana som integreras i takkonstruktionen.
3. I detaljplanen för Årsta havsbad anges att takmaterial ska vara svart eller mörkgrå papp, svart eller mörkgrå slätfalsad plåt eller rött lertegel.
4. I detaljplanen anges också att det är utökad lovplikt och att bygglov krävs bl.a. för byte av takmaterial.
5. Integrerade solceller är inte möjliga i området då detaljplanen anger takmaterial ska vara svart eller mörkgrå papp, svart eller mörkgrå slätfalsad plåt eller rött lertegel.
6. Utanpåliggande solceller anses inte innebära takmaterialet byts, prop. 2017/18:197 s. 11. Den generella bestämmelsen om bygglov för byta taktäckningsmaterial i 9 kap. 2 § 3 c plan- och bygglagen är därmed inte tillämplig.
7. Frågan som blir kvar är om solceller innebär att byggnadens yttre påverkas på annat sätt som också kräver bygglov, 9 kap. 2 § 3 c plan- och bygglagen.Det enklaste är att de som i Årsta havsbad önskar få en bedömning från bygglovsavdelningen ifall ett visst förslag att montera solceller på en vissa byggnad är bygglovspliktigt är att kontakta bygglovsavdelningen. I sådant fall maila bilder till bygglov@haninge.se  på husets alla sidor samt en skiss som visar ungefärligt hur solceller avses monteras på vilka delar av byggnadens tak.Vänliga hälsningarMadelene TuressonRådgivande bygglovshandläggareStadsbyggnad/Bygglovsavdelningen136 81 HaningeBesök: Rudsjöterrassen 2Växel: 08-606 70 00Telefon: 08-606 51 03


Stockholm 2020-11-09


KÄRA MEDLEMMAR I FÖRENINGEN BEVARA SOMMARSTADEN ÅRSTA HAVSBAD


Tack för ert förtroende och engagemanginför Årsta Havsbads samfällighets årsmöte 28/10 2020.Många medlemmar trotsade smittrisk och restriktioner och kom till hotellet i Handen.


Vi i styrelsen fick med oss drygt 20 fullmakter och vi har fått många uppskattande ord av er medlemmar efteråt.Tack!Årsmötetvar verkligen annorlunda; annan lokal, gles sittning, bara en representant per fastighet, 170 fullmakteroch därför fyrarösträknare.


Ordförandevalet behövde ingen rösträkning då en helt övervägande majoritet valde sittande ordförande Lars Sjöholm i motsats till valberedningens förslag. Lars, som var den kandidat som vår förening stödde,fick minst 80procent av rösterna vilket vi gläder oss åt. Vår egen styrelsemedlem Salan Ahlgren valdes till suppleant i samfällighetsstyrelsen.


Kontaktuppgifter till medlemmar. När vi ringt runt till medlemmar har vi upptäcktatt våra medlemslistor har många felaktigheter. Vi behöver därför uppdatera dessa. Mejla gärna dina uppgifter(namn, adr på vintern, adr i Årsta Havsbad, tel nr och e-post) till Kjell Johansson, vår kassör, som också sköter vårt medlemsregister; kjelljo@telia.com


Vår förening fortsätter att arbeta för de sommarboendes intressen. Vi slår vakt om Årsta Havsbads unika karaktär och motsätter oss bredare vägar, större byggrätter, hotell i badparken och andra försök att förvandla vårt Årsta Havsbad till villaförort.


Vi behöver bli fler för att få större tyngd hos de myndigheter som bestämmer över Årsta Havsbad. Prata med dina grannar eller andra som du tror har intresse av att bevara Årsta Havsbads natur-och kulturmiljö. Om dina barn övertagit fastigheten, prata med dem om att vi finns.


Medlem blir man genom att mejla mig på karmar@telia.com och det kostar inget att vara medlem.


Årsmöte 2020/2021 Vi hade ju inget årsmöte i somras och vi ser ingen möjlighet att ha ett årsmöte förrän till sommarenoch därför planerar vi ett dubbelt årsmöte till 2021.


Skänk bidrag via swish. Eftersom vi inte har någon medlemsavgift har vi avstått från kostnaden för PG-konto, men den som vill skänka bidrag kan swisha till mig på 070 776 07 17 eftersom det lätt går att redovisa till vår revisor.Vi har omkostnader för hemsida, porto och kontorsmaterial.


ERA UPPSKATTANDE ORD HAR GJORT VÅRT ARBETE MENINGSFULLT. TACK!


Karin Marcus, ordförande


Stockholm 2020-09-25


KÄRA MEDLEMMAR I”BEVARA SOMMARSTADEN ÅRSTA HAVSBAD


V 42 13-15 oktober sker den samordnade avstängningen av VA och hämtning av vattenmätare. Man ska anmäla sitt behov av avstängning till Haninge kommun,VA-avdelningen senast 6 oktober, helst på deras blankett.


Info om detta finns på kommunens hemsida. De informerar inte på något annat sätt, därför skickar vi detta mail.


Vi passar också på att informera om att eldningsveckor är V41 och 42. Det betyder att man får elda samtidigt som man har vattnet kvar nästan två veckor, något vi bett kommunen om.Vi avvaktar fortfarande myndigheternas beslut när det gäller möjligheten att ha årsmöte, både vårt eget och samfällighetens.Ha en fin höst och följ Folkhälsomyndighetens råd!


HälsningarKarin Marcus, ordförande.


Vi är styrelsen

Karin Marcus, ordförande.

Bor på Hopparstigen 7.

"Jag har haft stuga i Årsta Havsbad i 34 år och älskar skärgårdsnaturen."

telefon: 070 776 07 17

e-post: karmar@telia.com


Kjell Johansson, kassör.

Hopparstigen 7. Ägnar mig gärna åt trädgården. 

kjelljo@telia.com


Carsten Palmær, sekreterare.

Kom till Årsta som spädbarn 1947. Bor på Utsiktsvägen 10. Tycker att sommarstugan är ett miljövänligt sätt att leva.

carsten.palmaer@gmail.com

Salan Ahlgren, ledamot,  Bor på Fregattvägen sedan 2011. Tycker om sommarstaden och havet. 

ahlgren.salan@gmail.com


Peter Mårtensson,  suppleant.

Har bott i Årsta Havsbad varje sommar sedan år 1948, då jag föddes. Jag är tredje generation i stugan på Årsta Havsbadsvägen 42.  p.martensson@bredband.net

Catarina Johansson, suppleant. Bor på Östra Parkvägen, sommarboende sedan 2014. Engagerad i samspelet mellan natur och bebyggelse.

cattis48@gmail.com


Lars-Otto Frick, ledamot. Bor på Kolonivägen. Sysslar framför allt med detaljplanen för Årsta Havsbad. 

Frickisberg@gmail.com


Lars Söderström, suppleant,  Årsta Havsbadsvägen. Kom till Årsta Havsbad 1954. Intresserad av detaljplan och byggnadsvård. lars.soderstrom@outlook.com