Stadgar & protokoll

Årsmötesprotokoll & stadgar

Föreningen Bevara sommarstaden Årsta Havsbad

Protokoll från årsmöte 2022 den 31 juli 2022


1. Mötet öppnades av ordförande Karin Marcus. Kallelse förklarades ha utfärdats i behörig ordning.


2. Val av mötesfunktionärer: Till ordförande valdes Karin Marcus, till sekreterare Carsten Palmær och till justerare tillika rösträknare Birgitta Jonasson och Christer Langseth.


3. Dagordningen fastställdes.


4. Behandling av verksamhets- och revisionsberättelse. Dessa godkändes och lades till handlingarna. Catarina Johansson redogjorde för den skötselplan för Årsta Havsbads gemensamhetsytor som hon upprättat för samfällighetens räkning. Vidare informerade Catarina om invasiva växter som bör utrotas i området.


5. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.


6. Detaljplanen och Årsta Havsbads karaktär: Lars Söderström redogjorde för vårt arbete i frågan. Vi arbetar för att detaljplanen efterlevs och för att Årstaborna ska ta del av planen och ta hänsyn till den unika kulturmiljön i området. Årsta Havsbad påverkas idag av Bergas militära riksintresse. Vi vill att Årsta Havsbad också ska förklaras vara ett kulturhistoriskt riksintresse, än så länge utan resultat då regionsstyrelserna instruerats av regeringen att krympa antalet riksintressen i stället för att utöka dem.


7. Ledamot Salan Ahlgren omvaldes på två år. Till suppleanter omvaldes Lars Söderström och Catarina Johansson.

Till revisor omvaldes Birgitta Sundström.


8. Till valberedning utsågs Linda Asperö och Lotta Forssman (sammankallande)


9. Inga motioner har inkommit.


10. Övriga frågor: En medlem undrade om det nya stängslet vid Berga. Styrelsen kommer att ta upp frågan med militären vid kommande möte med Skärgårdsrådet. Kommunen har beslutat bygga ut Fors reningsverk till fördubblad kapacitet. Utloppsvattnet kommer att ledas i pipelines längs Vitsån och Årsta Havsbadsvägen och släpps ut i havet efter 300 meter från stranden. Därmed belastas det redan förorenade Östersjön och vid sydvästliga.vindar tror vi att det finns stor risk att våra badplatser påverkas.

En medlem framhöll den kulturella betydelsen av Årsta havsbads stugägarförening som slår vakt om våra traditioner - midsommarfirande, simskola, dansbana med mera.


11. Årsmötesprotokollet kommer att sättas upp på anslagstavlorna,

mailas till våra medlemmar och finns tillgängligt på föreningens hemsida.


12. Ordföranden förklarade mötet avslutat och tackade de närvarande.

Vid protokollet:

Carsten Palmaer Ordförande:Karin Marcus

Justerat av:

Birgitta Jonasson Christer Langseth
Protokoll från årsmöte 2020-21 den 1 augusti 2021


 1. Mötet öppnades av ordförande Karin Marcus.Kallelseförklarades ha utfärdats i behörigordning.
 2. Val av mötesfunktionärer: Till ordförande valdesKarin Marcus, till sekreterare CarstenPalmær och till justerare tillika rösträknare AnnaWinberg och Karin Hultenheim.

 3. Dagordningen fastställdes

 4. Behandling av verksamhets- och revisionsberättelse.Dessa godkändes och lades tillhandlingarna. Catarina Johansson rapporterade omkampen mot den nya parkeringen vidVidenäsvägen.

 5. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

 6. VA-info och kontakter med kommunens VA-avdelning:En snabb enkät via handuppräckningvisade att 75 procent av mötesdeltagarna själva stängdeav sitt vatten vintertid, endast ett fåtalav de närvarande fick vattnet avstängt via kommunen.

 7. Detaljplanen och Årsta Havsbads karaktär: Tremedlemmar av vår styrelse - LarsSöderström, Lars-Otto Frick och Karin Marcus - uppvaktadeordföranden istadsbyggnadsnämnden och den biträdande bygglovschefenför att fråga hur kommunen sågtill att detaljplanens bestämmelser efterlevs i ÅrstaHavsbad. Svaret blev att kommunen baraagerar om den får in en anmälan - något som vår föreningav principiella skäl inte sysslar med.Stadsbyggnadsnämndens ordförande föreslog att vi skulleskriva mer om detaljplanen i ÅrstaHavsbladet (vilket vi redan har gjort).Vi kommer att fortsätta informera om deltaljplanenoch gestaltningsprogrammet.Ytterligare en snabb enkät genomfördes bland denärvarande som fick skriva ner vad deansåg, mest värt att bevara i Årsta Havsbad. Mötesdeltagarnanämnde bl a vegetationen, delummiga tomterna, träden, stränderna, sommarstadskaraktärenoch gemenskapen.

 8. Till ordförande för de kommande två åren omvaldesKarin Marcus. StyrelseledamöternaLars-Otto Frick, Carsten Palmær, Kjell Johansson ochPeter Mårtensson omvaldes på två år.Salan Ahlgren har ett år kvar på sitt mandat. Tillsuppleanter omvaldes Lars Söderström ochnyvaldes Catarina Johansson. Eftersom vi på grundav covid 19-pandemin inte kunde hållaårsmöte år 2020 påverkades mandatperioderna i vissmån.

 9. Till revisor omvaldes Birgitta Sundström och tillvalberedning Ylva Isberg och LottaForssman (sammankallande)

 10. Inga motioner har inkommit.

 11. Övriga frågor: I en artikel i tidningen ”Skärgården”för den 28 juli förklarar SvenGustavsson (M), oppositionsborgarråd i Haninge kommun,att hans parti kommer att verka föratt detaljplanen ändras och byggrätterna utökas iÅrsta Havsbad. Oppositionsborgarrådet troratt majoriteten av Årsta Havsbadsborna bor permanenti området och att 80 procent vill haökade byggrätter. I artikeln framställdes frågan ombyggrätter som uteslutande en konfliktmellan Årstaborna och militären på Berga. Vår föreningkommer att tillställa tidningen”Skärgården” och berörda politiker ett beriktigande.Vidare diskuterades hur vår förening ska bemöta grannarsom ser oss som förstockadebakåtsträvare och hur vi ska visa att vi är för utvecklingav vårt område på sommarstadensvillkor. Hur ska vi förvalta arvet från Sven Wallanderpå bästa sätt? Diskussionen fortsätter.Våra medlemmar uppmanades att följa och delta idiskussioner om Årsta Havsbad påFacebook.Det framhölls att det är absurt att sommarboendeska betala samma taxa för sophämtningsom permanentboende - och högre taxa än permanentboendesom matkomposterar.Sommarboende tillåts inte matkompostera.

 12. Årsmötesprotokollet kommer att sättas upp påanslagstavlorna, mailas till våramedlemmar och finns tillgängligt på föreningens hemsida.


 13. Ordföranden förklarade mötet avslutat och tackade de närvarande.

  Ordförande:Karin Marcus

  Vid protokollet:Carsten Palmaer 

  Justerat av:.Anna WinbergKarin Hultenheim


2019:


Protokoll från årsmöte 21 juli 2019

1. Mötet öppnades av ordförande Karin Marcus.Kallelse förklarades ha utfärdats i behörig ordning.


2. Val av mötesfunktionärer: 
Till ordförande valdes Karin Marcus, till sekreterare Carsten Palmaer och till justerare tillika rösträknare Irene Jademo och Catarina Johansson.3. 
Dagordningen fastställdes.4.Behandling av verksamhets- och revisionsberättelse. 
Dessa godkändes och lades till handlingarna.5. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.


6. VA-info och kontakter med kommunens VA-avdelning: Medlemmar i vår förening och andra Årstabor har vänt sig till vår styrelse med klagomål på kommunens information och på enskilda entreprenörer. Fyra styrelsemedlemmar hade ett möte med VA-avdelningen den 14 maj där vi framförde de kritiska synpunkterna och diskuterade rutinerna för påsläpp och avstängning av vattnet för sommarboende.

Mötet resulterade i att kommunen skrev en ny informationstext i samarbete med vår ordförande som ska skickas till de VA-anslutna fastighetsägarna i Årsta Havsbad och finns att läsa på kommunens hemsida.7. Detaljplanen och Årsta Havsbads karaktär: Detaljplanen kan laddas ner på kommunens hemsida eller hämtas i kommunhuset. Lars Söderström redogjorde för planens innehåll. Den innehåller många bra förslag på hur Årsta Havsbads karaktär av sommarstad ska bevaras, men tillämpas ofta inkonsekvent i praktiken. Av flera diskussionsinlägg på mötet att döma förefaller det som om kommunen på senare tid stramat åt tillämpningen av detaljplanens bestämmelser. Vi kommer att i framtiden lägga ytterligare kraft och fokus på detaljplanens tillämpning och ska försöka hitta former för en vidare diskussion med kommunen.8. Mötet följde valberedningens förslag: Till ordförande valdes Karin Marcus. Ledamöterna Salan Ahlgren och Bertil Lindborg omvaldes på två år. Suppleanterna Peter Mårtensson och Lars Söderström omvaldes på ett år. Lars-Otto Frick, Kjell Johansson och Carsten Palmaer har ett år kvar på sina mandatperioder. Till revisor omvaldes Birgitta Sundström.9. Till valberedning utsågs Ylva Isberg och Lotta Forssman (sammankallande)10. Inga motioner hade inkommit.11. Övriga frågor:

Vi diskuterade att trycka upp en t-shirt för vår förening. Irene Jademo åtog sig att undersöka kostnaden. Frågan avgörs på ordinarie styrelsemöte.

Ett exemplar av tidskriften ”Hem & hyra” där en artikel behandlar Årsta Havsbad kommer att tillställas museistugan.12. Årsmötesprotokollet kommer att sättas upp på anslagstavlorna, mailas till våra medlemmar och finns tillgängligt på föreningens hemsida.13. Ordföranden förklarade mötet avslutat och tackade de närvarande.


Vid protokollet: Carsten Palmaer   Ordförande:Karin Marcus

Justerat av: Irene Jademo och Catarina Johansson


2018:

Protokoll från årsmöte 29 juli 2018

1. Mötet öppnades av ordförande Karin Marcus.Kallelsen förklarades ha skett i behörig

ordning.


2. Val av mötesfunktionärer: Till ordförande valdes Karin Marcus, till sekreterare Carsten

Palmaer och till justerare tillika rösträknare Karin Hultenheim och Anna Winberg.


3. Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställdes.


4.Behandling av verksamhets- och revisionsberättelse. Dessa gicks igenom och lades till

handlingarna.


5. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.


6. VA-info för alla sommarboende:

Efter påstötningar från vår förening samordnar kommunen avstängning och igångsättning

av vattnet på ett bestämt datum i oktober respektive april. Informationen om detta fungerade inte alls i våras, utan man fick själv kontakta Weine Carmerud på VA-avdelningen för att få reda på när igångsättning skulle ske. Kostnaden är 100 kr/år.


Kommunen tillhandahåller också vattenmätare till dem som vill ha kontroll över hur mycket vatten som går åt. Mätarna kan sättas upp och tas ner samtidigt med igångsättning och avstängning av vattnet vår och höst. Kostnad 400 kr/år.


Som vi rapporterade om i senaste ÅH-bladet så har elkostnaden för frostskyddskabeln runt

spillvattenledningen rusat i höjden för de Årstabor som saknar termostat till

frostskyddskabeln. I stället för de 200 kronor om året som det skulle kosta enligt kommunen

fick en av våra medlemmar en faktura på 2200 kronor.


7.Vid vårt medlemsmöte den 30 juni

diskuterades framtida uppgifter för en förening som vår. Det rådde stor enighet om vad våra

medlemmar anser vara värt att kämpa för i Årsta: Grönskan, vägarna, de småskaliga

byggnaderna, de låga staketen. Det framhölls att det är kommunen som upprättat

detaljplanen och kommunens ansvar att se till att den följs.

En av våra medlemmar berättade att den väldiga ökningen i fasadbelysning leder till att

nattaktiva insekter slutar pollinera.


8. Val av funktionärer:

Karin Marcus har ett år kvar på sitt ordförandemandat, liksom

ledamöterna Bertil Lindborg och Salan Ahlgren och suppleanterna Peter Mårtensson och

Lars Söderström.

Kjell Johansson, Lars-Otto Frick och Carsten Palmaer omvaldes på två år.

Till revisor omvaldes Birgitta Sundström.


9.Till valberedning omvaldes Ylva Isberg, sammankallande, och nyvaldes Lotta Forssman.

10. Behandling av styrelsens förslag och stadgeenligt väckta motionerInga förslag eller

motioner fanns.

11.Övriga frågor Inga övriga frågor fanns.


Plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt: På anslagstavlorna vid Torget samt på

hemsidan. Medlemmar som har angivit mejladress får också protokollet på mejl.


Ordföranden förklarade mötet avlutat och tackade för visat intresse och för uttalat stöd till

syrelsen för dess arbete.


Vid protokollet: Carsten Palmaer

Ordförande: Karin Marcus


Justeras: Karin Hultenheim och Anna Winberg
Föreningens stadgar


§ 1 Föreningens namn

Den ideella föreningens namn är:

Bevara sommarstaden Årsta Havsbad, med säte i Årsta Havsbad, Haninge kommun.


§ 2 Ändamål

1. Föreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden förening

2. Föreningen har till ändamål att främja medlemmars möjligheter att dels bevara Årsta Havsbads kulturhistoriskt värdefulla helhetsmiljö med dess unika karaktär av sommarstad och att dels uppfylla ställda miljökrav.

3. Verksamheten syftar till kontakter gentemot politiker, organisationer, myndigheter m.m. för att bevara sommarstaden Årsta Havsbad.

4. Föreningen skall aktivt förse medlemmar med information, som främjar verksamheten.

5. Föreningen skall aktivt verka för att finna lokala lösningar för nuvarande och kommande miljöfrågor i Årsta Havsbad.


§ 3 Organisation

Föreningen utövar sin verksamhet enligt följande:

Årsmöte, medlemsmöte, per elektronisk post, affischering, styrelse och revisorer.


§ 4 Medlemskap

1. Medlemskap kan beviljas enskilda personer, vilka ansluter sig till föreningens målsättning.

2. Medlem skall vara fastighetsägare, stugägare eller familjemedlem av hushåll i Årsta Havsbad.

3. Medlemsavgift erlägges frivilligt till föreningen i enlighet med årsmötes beslut.


§ 5 Medlemsmöte

1. Medlemsmöte är föreningens högsta beslutande organ. Medlemsmöte sammanträder minst 1 ggr pr år, som årsmöte, på tid och plats som styrelsen bestämmer eller extra medlemsmöte eller per e-post. Årsmötet skall äga rum före september månads utgång.

2. Varje enskild ansluten person har rösträtt och kan utövas enbart av närvarande medlem (kan även utövas med fullmakt).

3. Röstning sker med enkel majoritet. Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

4. Medlemsmöte behandlar av styrelsen väckta förslag. Därutöver äger medlem rätt att genom motion väcka förslag. Sådan motion skall vara styrelsen tillhanda för beredning senast fyra veckor före ordinarie medlems- eller årsmötes sammanträde.

5. Kallelse till medlemsmöte skall utfärdas av styrelsen och vara ansluten medlem tillhanda senast två veckor före sammanträdet, kallelse sker via affischering på anslagstavlor i Årsta Havsbad och per e-post.

6. Medlemmar kallas till extra medlemsmöte för behandling av särskilda frågor, om styrelsen så beslutar eller om en tredjedel av anslutna medlemmar så begär. Kallelse till extra medlemsmöte sker senast två veckor före sammanträdet.

7. Obligatoriska punkter att ta upp på ordinarie årsmöte:

• Fråga om kallelse skett i behörig ordning

• Val av mötesfunktionärer: ordförande, sekreterare, justeringsmän tillika

• Fastställande av dagordning

• Behandling av Verksamhets- och Revisionsberättelse

• Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

• Fastställande av medlemsavgift

• Val av ordförande, ledamöter, suppleanter, revisor

• Fråga om val av valberedning

• Behandling av styrelsens förslag och stadgeenligt väckta motioner

• Övriga frågor

• Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt

• För alla beslut utom i fråga om stadgeändring och upplösning gäller enkel rösträknare majoritet.


§ 6 Styrelse

Styrelsen väljs på två år. Halva antalet utses dock första gången för ett år.

Styrelsen är mellan medlemsmöten högsta beslutande organ

Styrelsen består av utöver ordförande, kassör och sekreterare av minst 2 ordinarie ledamöter och minst 2 suppleanter. Ordföranden kallar till styrelsesammanträden.

Styrelsen utser firmatecknare, två personer, som gemensamt tecknar firma.

Styrelsen kan delegera ärenden till ledamöter.


§ 7 Räkenskaper - Revision

Föreningens räkenskaper föres per brutet räkenskapsår (1 sept-30 aug) och skall jämte bokslut granskas av på årsmötet utsedd revisor. Revisorn avger berättelse över revisionen senast på årsmötet.


§ 8 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar sker genom beslut av ordinarie årsmöte varvid 2/3 majoritet erfordras.


§ 9 Uteslutning/Utträde

Ansluten medlem som bryter mot dessa stadgar, skadar dess syfte, mål eller inriktning kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av årsmötet. I avvaktan härpå kan styrelsen fatta interimistiskt beslut.


§ 10 Föreningens upplösning

Föreningens upplösning kan ske enbart efter beslut av ordinarie årsmöte, vilket drar 2/3 majoritet. Vid föreningens upplösning överlämnas eventuella tillgångar till av årsmötet beslutat ändamål.